MENÜ

İLLER ARASI MESAFELER


ŞEHRİN HAVA DURUMU

BARTIN

Paylaş

TARLAAĞZI KÖYÜ

haber1

Termik Santral geliyor!!!


Hattat Holding A.Ş. Tarafından Amasra Gömü ve Tarlaağzı Köyleri sınırları içerisinde yapılması planlanan “Termik Santral Entegre Projesi” ÇED süreci başlatıldı. Bölgeye liman yapımı, çıkan küllerin satılacağı, yüzde 85 uçucu kül çıkacağı, saatte yaklaşık bin ton kömürün yakılacağı ve soğutma için saatte 132 bin 250 metreküp suyun kullanılacağı bilgisinin verildiği proje Valilik internet sitesinden yayınlanmaya başlandı.

 

Hattat Holding’in Bartın İli, Amasra İlçesi, Gömü ve Tarlaağzı Köylerinde yapmayı planladığı ve 1 milyar 407 milyon EURO bedelli “TERMİK SANTRAL ENTEGRE PROJESİ” (Santrale Yakıt Sağlayan Yer altı Kömür İşletmesi, Endüstriyel Atık (Kül) Depolama Alanı, Liman ve Kireçtaşı Ocağı Dahil) ÇED süreci başladı. Termik santral entegre projesi dün Bartın Valiliği internet sitesinden duyurulmaya başlandı. Projenin giriş bölümünde “Hattat Holding A.Ş. uhdesindeki Hema Elektrik Üretim A.Ş.(660x2 MW) ile Batı Karadeniz Elektrik Üretim A.Ş. (660x2 MW) tarafından Bartın İli, Amasra İlçesi, Gömü ve Tarlaağzı Köyü sınırları içerisinde bölgenin kömür rezervleri kullanılarak, pülverize kazan teknolojisi ile toplam 660x4 MW kurulu güçte, hızla gelişen ve endüstrileşen ülkemizin enerji ihtiyacını karşılamak üzere Termik Santrali Entegre Projesi’nin inşa edilmesi ve işletilmesi planlanmaktadır. Özellikle ülkemizde, gelişmeye bağlı olarak enerji ihtiyacı sürekli artmaktadır. Dolayısıyla bu ihtiyacı karşılamak bir zorunluluktur. Bu zorunlu ihtiyacı karşılamakta bu ve benzeri yatırımları hayata geçirmek ile mümkündür” denildi. Santralde kullanılacak kömür miktarının da saatte 932 ton, kireçtaşı miktarının ise yaklaşık 65 ton/saat olacağı bilgisi veriliyor. ÇED

SÜRECİ BAŞLADI

Hattat Holding A.Ş. Tarafından Amasra Gömü ve Tarlaağzı Köyleri sınırları içerisinde yapılması planlanan “Termik Santral Entegre Projesi” ÇED süreci başlatıldı. Santrale Yakıt Sağlayan Yeraltı Kömür İşletmesi, Endüstriyel Atık (Kül) Depolama Alanı, Liman ve Kireçtaşı Ocağı Dahil ÇED başvuru dosyası hazırlandı ve Bartın Valiliği internet sitesinde yayınlanmaya başladı. Termik santral entegre projesi dün Bartın Valiliği internet sitesinden duyurulmaya başlandı. Projenin giriş bölümünde ise şu sözler yer alıyor: Günümüzde, pek çok ülkede sürdürülebilir kalkınmayı sürdürülebilir enerji yolu ile elde etmeye yönelik ulusal programlar tatbik edilmesi ve belirlenmiş sürdürülebilir hedeflere ulaşmak için stratejiler geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılmaktadır.


ELEKTRİK ENERJİSİNDE UCUZ HAM MADDE

Enerji konusunun giderek globalleşmesi, değişen piyasa şartları ile izlenen liberal ekonomik modeller; bir yanda dışa bağımlılığı asgari seviyelere çekecek, öte yanda ise ekonomik canlanmaya en üst düzeyde katkıda bulunacak enerji politikalarının uygulanmasını gerekli hale getirmektedir. AB`nin 5. Çevresel Faaliyet Programında yer alan `Sürdürülebilirliğe Doğru` başlığında; gelecekteki en önemli hedefin ekonomik gelişmeyi sağlama, verimli ve güvenli enerji kaynakları ve temiz bir çevre olduğu belirtilmektedir. Türkiye’nin olası petrol ve doğalgaz krizlerine müdahale gücünün olmaması enerji kaynağının temininde güvenirlilik gerekliliğini ön plana çıkarmaktadır. Bu ise, yerli kaynaklarımızın enerji ihtiyacını karşılamada kullanım oranının artırılması ile mümkündür. Sadece diğer fosil kaynaklara göre rezervin büyüklüğü açısından değil, kömür yataklarının yurdumuzun çeşitli bölgelerine dağılmış olması, eko-coğrafik-kültürel kalkınmaya son derece olumlu etkide bulunması, işletilmesi nedeniyle ortaya çıkan katma değer, elektrik enerjisi üretiminde ‘’kwh’’ başına ucuz hammadde olması ve emniyetli taşınması gibi faktörler kömürü, Türkiye’nin en önemli fosil enerji kaynağı haline getirmektedir.


ÜLKENİN EKONOMİK ENERJİ İHTİYACINA VAR

Elektrik enerjisi tüketimi, ekonomik gelişmenin ve sosyal refahın en önemli göstergelerinden biridir. Bir ülkede kişi başına düşen elektrik enerjisi üretimi ve/veya tüketimi o ülkedeki hayat standardını yansıtması bakımından büyük önem arz etmektedir. Hızla gelişen ve endüstrileşen bir ülke olarak Türkiye, bugün kesintisiz, kaliteli, güvenilir ve ekonomik enerji ihtiyacı içerisindedir. Bu düşünce dahilinde, Hattat Holding A.Ş. uhdesindeki Hema Elektrik Üretim A.Ş.(660x2 MW) ile Batı Karadeniz Elektrik Üretim A.Ş. (660x2 MW) tarafından Bartın İli, Amasra İlçesi, Gömü ve Tarlaağzı Köyü sınırları içerisinde bölgenin kömür rezervleri kullanılarak, pülverize kazan teknolojisi ile toplam 660x4 MW kurulu güçte, hızla gelişen ve endüstrileşen ülkemizin enerji ihtiyacını karşılamak üzere Termik Santrali Entegre Projesi (Santrale Yakıt Sağlayan Yer altı Kömür İşletmesi, Endüstriye Atık(Kül) Depolama Alanı, Liman ve Kireçtaşı Ocağı Dahil)nin inşa edilmesi ve işletilmesi planlanmaktadır.


KİŞİ BAŞINA ENERJİ TÜKETİMİ DÜŞÜK

2004 yılı başı itibariyle Türkiye’de kişi başına elektrik enerjisi tüketimi brüt2.090 kWh’ye ulaşmış olmasına rağmen, bu rakamın Avrupa’da yaklaşık 6.500 kWh/kişive dünya ortalamasının ise 2.350 kWh/kişi olduğu dikkate alınırsa; ülkemiz için kişi başına düşen elektrik enerjisi tüketiminin oldukça düşük seviyede olduğu gözlenmektedir. Bu nedenle, elektrik enerjisi arzının artırılmasının gereği ortadadır. Özellikle ülkemizde, gelişmeye bağlı olarak enerji ihtiyacı sürekli artmaktadır. Dolayısıyla bu ihtiyacı karşılamak bir zorunluluktur. Bu zorunlu ihtiyacı karşılamakta bu ve benzeri yatırımları hayata geçirmek ile mümkündür.Nitekim, Dokuzuncu Kalkınma Planı(2007–2013), İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen, AB’ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye vizyonu ve Uzun Vadeli Strateji (2001-2023) çerçevesinde hazırlanmıştır.


BÖLGENİN KÖMÜR REZERVLERİ KULLANILACAK

Ülkemizin büyük ölçüde sanayi yatırımları yapabilmesi için enerji politikasının;
mevcut tüketim talebinin karşılanmasının yanı sıra, yeni yatırımlar için de gerekli
enerji altyapısının sağlanması bir zarurettir. Bu bağlamda Hattat Holding A.Ş. Bartın İli, Amasra İlçesinde, Gömü ve Tarlaağzı Köyünde, pülverize kazan teknolojisi ile bölgenin kömür rezervleri kullanılarak 660x4 MW kurulu güçte bir enerji santrali kurulması planlanmıştır. Kömüre dayalı enerji santrallerdeki ana işlem; kömürde var olan kimyasal enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülmesidir. Planlanan Enerji Santralinde kömürün kazanda yakılması sonucu elde edilecek yüksek ısı ile deniz suyundan temin edilecek ve bir takım arıtma işlemleri sonrası saflaştırılan su, kritik basınçta yüksek sıcaklığa çıkarılacaktır.
Kritik basınçta, sudan elde edilen yüksek basınç ve sıcaklıktaki buharın, türbinde mekanik
enerjiye, jeneratörde de elektrik enerjisine dönüştürülmesi sağlanacaktır.


GÖMÜ KÖYÜ’NE LİMAN


“Termik Santral Entegre Projesi ana yakıt olarak Batı Karadeniz Bölge kömürleri kullanılacaktır. Faaliyet sahibinin diğer bir projesi olan Zonguldak İli?nde ki Kandilli Enerji
Projesinin kapsamında üretilecek kömürde gerekmesi durumunda bu santralde yakıt olarak kullanılacaktır. Aynı şekilde Amasra?da çıkartılacak kömürde gerekmesi durumunda
Kandilli Enerji Projesine yakıt olarak verilecektir. Dolayısıyla her iki proje arasında kömür naklinin gerçekleştirilebilmesi için 60.000 DWT ağırlıktaki deniz araçlarının yanaşabileceği Gömü Köyü’nün kuzeyinde liman yapılacaktır.


ÇIKAN KÜLLER SATILACAK


Santralın işletilmesi sırasında yakma sonucunda oluşan küller, piyasada mevcut hazır beton üretim tesislerine ve/veya çimento fabrikalarına, BDG atık ürünü (alçıtaşı) ise susuzlaştırılarak alçıpan üretimi yapan fabrikalara değerlendirmek üzere satılacaktır. Ancak, satışının gerçekleştirilemediği durumda, kül ve cürufların depolanması için santral alanı çevresinde, Ek-2?de sunulan 1/25.000 ölçekli topoğrafik harita üzerinde gösterilen alanlar ile işletilen yer altı galerine depo edilmesi planlanmaktadır. Gerek yeraltında işletilen galerilerin kullanılması ve gerekse endüstriyel atık (kül) depolama alanlarının netleştirilmesi ile ilgili teknik çalışmalar halen devam etmekte olup, ÇED sürecinde netleştirilecektir. Proje kapsamında soğutma suyu, su alma yapısı ile Karadeniz’den alınacak ve santral sahasına su iletim hattı ile soğutma suyu aktarılacaktır. Su alma ve deşarj noktalarının belirlenmesi ile ilgili teknik çalışmalar (su dağılım(hidrotermal) modelleri vb.) halen devam etmekte olup, detayları ÇED sürecinde verilecektir.


SAATTE 932 TON KÖMÜR YAKILACAK

Santralde kullanılacak kömür miktarı yaklaşık 932 ton/saat ve kireçtaşı miktarı yaklaşık 65 ton/saat olacaktır. Kullanılacak kömürün kalorifik değeri 5.800 (+/-%10)
kcal/kg civarında olacaktır. Kireçtaşının özellikleri ise ÇED Raporunda verilecektir.
Proje kapsamında santralin çalışma süresi 7,000 saat/yıl; projenin lisans süresi ise
49 yıl olarak öngörülmektedir. Kurulması planlanan santralin kurulu gücü 660x4 MW, yıllık ortalama brüt üretim yaklaşık brüt 18.480 GWsaat olarak planlanmaktadır.
Proje kapsamında üretilecek enerji, TEİAŞ ile yapılacak bağlantı anlaşmasına göre belirlenecek yeni bir şalt merkezine, yine TEİAŞ?ın vereceği karara göre 154 veya 380
kV?luk enerji iletim hattıyla bağlanacaktır. Üretilecek enerji, enterkonnekte sistem üzerinden ulusal şebekeye verilecek ve 20.02.2001 tarih ve 4628 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde tamamen serbest piyasada satılarak değerlendirilecektir. Enerji iletim hattı için ÇED Yönetmeliği çerçevesinde yükümlülükleri, bu rapor kapsamında değerlendirilmeyip, ayrıca yapılacaktır.


SOĞUTMA SUYU İÇİN 132 BİN 250 METREKÜP SU

Projede işletme aşamasında santralde yer alacak çeşitli işlem ve fonksiyonların yürütülebilmesi için su kullanımı söz konusudur. Bu işlem ve fonksiyonlar; kazan make-up
(besleme) suyu, soğutma suyu ve BGD üniteleri olup, 1200 MW için kazan make-up
(besleme) suyu için 200-250 m3/saat, soğutma suyu için 128.250 m3/saat ve BGD ünitesinde ise toplam 200-250 m3/saat olmak üzere toplam yaklaşık 132.250 m3/saat kullanılacaktır. Gerekli 132.250 m3/saat’lik suyun tamamı santral alanının kuzeyinde ÇED sürecinde belirlenecek bir noktada inşa edilecek su alma yapısı ile denizden sağlanacak ve 131.750 m3/saat’lik soğutma suyu dışındaki toplam 500 m3/saat?lik proses suyu arıtıldıktan ve belirli kriterlere getirildikten sonra kullanılacaktır. Bu 500 m3/saat’lik proses suyunun; 250 m3/saat?lik kısmı kazan make-up (kazanın buhar kaybından ve blöflerden kaynaklanan su eksiğinin tamamlanması, kazan dışındaki yan sistemler ve tesis içi kullanma) suyu, 250
m3/saat?lik kısmı ise BGD ünitelerinde kireçtaşı solüsyonunun hazırlanması için gerekli sudur. Deniz suyunun arıtılması maliyetli bir işlem olmasına rağmen deniz suyunun
kullanılarak sınırsız bir kaynak yaratılması planlanmış olup, denizden alınan proses suyu
ultrafiltrasyon ve reverse osmosis sistemi ile istenilen kalitedeki suyun temin edilmesi planlanmıştır.


SANTRALDEN YÜZDE 85 ORANINDA UÇUCU KÜL ÇIKACAK

Santralde oluşacak küller iki başlık altında gruplandırılmıştır: Cüruf ve uçucu kül.
Cüruf olarak adlandırılan kül, kazan altından alınmakta olan, nispeten parçacık boyutu büyük olan küldür. Uçucu kül ise, yanma reaksiyonu sonucunda kazanı üstten terk eden ve genel olarak gaz akışı ile taşınabilecek kadar küçük olan parçacıklardan oluşan küldür.
Kömürün kazanda yanması sonucu oluşan külün yaklaşık % 85?i uçucu kül, % 15?i ise kazan altı külüdür (cüruf). Her iki kül tipi için, birbirinden bağımsız kül uzaklaştırma sistemleri kurulacaktır. Uçucu Kül Uzaklaştırma Sistemi: Uçucu kül uzaklaştırma sisteminin işlevi, ekonomizör ve ESF altında biriken uçucu külü toplayarak kül silosuna ve oradan da kül depolama alanına taşınması için hazır hale getirmektir. Uçucu kül, bahsi geçen noktalardan kül silosuna pnömatik yöntemle taşınacaktır. Taşıma kapasitesi her bir ünite için yaklaşık 45 ton/saat olarak tasarlanacak olan pnömatik sistem, parçacık boyutu açısından kaba ve ince kül olmak üzere iki ayrı kül silosuna boşaltma yapacaktır. Dolayısıyla uçucu kül uzaklaştırma sisteminde, kaba kül silosu ve ince kül silosu olmak üzere, toplam 4 adet geçici depolama silosu bulunacaktır. Bu sistemin işletilebilmesi için, santral bünyesinde kurulacak olan basınçlı hava sisteminden yararlanılacaktır. Ayrıca ESF altında biriken uçucu külün taşınmasına yardımcı olmak üzere ısıtılmış akışkanlaştırma havası kullanılacaktır. Bu işlem için 4 adet blower ve 2 adet elektrikli hava ısıtıcısından oluşan akışkanlaştırma havası sistemi kurulacaktır.


LİMAN YAPILACAK


Proje kapsamında 60.000 DWT kapasitesindeki gemilere hizmet verebilecek korunaklı bir liman yapılacaktır. Ek-2?de sunulan 1/25.000 ölçekli topoğrafik haritada görüldüğü üzere üç farklı liman alanı ile araştırmalar halen devam etmekte olup, ÇED sürecinde belirlenecek bir alanda detay çalışmalar yapılacaktır. Liman için araştırılan üç alandan ilki Kadırga Burnu ile Kırcigaz Burnu arasında ki Kızçıkan Koyu ile Akçukur koylarını çevreleyen alandır. Bu alan kuvvetle muhtemel korunaklı liman alanı olarak öngörülen alandır. İkinci alan Kırcigaz Burnu ile Kamışlar Burnu arasında Liman Koyu ve Karadeniz Koyunu kapsayan alandır. Bu koyun en doğusunda TTK?nin kömür işletmesine ait destek üniteleri yer almakta olup, liman girişini engelleyebilmektedir. Bunun yanı sıra proje ünitelerinin düşünüldüğü 1. Kuyu çevresindeki alanlara uzak kalmakta bununda işletme giderlerini arttıracağı düşünülmektedir. Üçüncü alan ise Tarlaağzı Barınağı ile Karatarla Burnu arasındaki Kiraztarla Koyunu kapsayan alandır. Bu alanın Balıkçı Barınağını etkilemesi, Çevre Düzeni Planın?da yer alan turizm lekesi ve proje santral alanına uzak olması biri olumsuzlukları söz konusudur. Planlanan liman tesisleri ile ilgili net alana ÇED sürecinde karar verildikten sonra proje kapsamında jeolojik, jeofizik ve oşinografik çalışmalar yapılacaktır. Bu kapsamda yapılacak araştırmalar Bölüm IV.c.1.6.da özetle verilmiştir.


                                                                                                      HABER KAYNAĞI: Bartın Halk Gazetesi